loader image

Semnificația proiectului în format P.A.D.(D.T.A.D.) și conținutul acestuia

Semnificația proiectului în format P.T.+DDE și conținutul acestuia

Proiect de obținere autorizație de demolare

Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:
– scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;
– descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
– menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;
– fotografii color – format 9×12 cm – ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta
desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
– descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare
2.2. Fişe tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic obţinute prin grija
emitentului autorizaţiei şi cerute prin certificatul de urbanism

Piese desenate
1. Plan de încadrare în teritoriu
– planşă pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită
la scările: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz
2. Plan de situaţie a imobilelor
– planşă pe suport topografic vizat de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită
la scările: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
• parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
• amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;
• modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
• sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
• plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare
Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţeaza şi cele propuse
– plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.
3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităti urbane din zona amplasamentului:
trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac -, şi va fi redactat
la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalaţiile proprii, în
special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.
4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate
Planşele se vor redacta la o scarp convenabilp – 1:100 sau 1:50 -, care să permită evidenţierea spaţiilor
şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:
– planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;
– principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;
– toate faţadele.
În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de
organizare a lucrărilor.
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II «Piese desenate» va avea în partea dreapta jos un cartuş
care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul
autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborarii,
numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

Parteneri